leuke fryskkaartsje teksten, leuke teksten voor fryskkaartsje

Berne út leafde
kostberder as goud
in leaf lyts famke
oan ús tabetroud

Hjir ha wy lang op wachte
einlings is it dan safier.
It lytse wûnder yn it widske
en dyn namme op papier.
Twa bliere eachjes
in mûltsje dat ropt
Hantsjes dy't gripe
in fuotsje dat skopt

Tank foar dit wûnder
sa lyts en sa tear.
Jo binne de Makker,
Oan Jo is de ear.

Hjir binne hast gjin wurden foar.
Hjir kinst allinnich mar stil nei sjen.
Dit is sa leaf en tear,
sa hiel bysûnder;
dit is in wûnder!
Wy winskje jimme noflike krystdagen
en in leafdefol JIERTAL!!!

Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok!

bekijk alle leuke teksten © leuke-teksten.nl, leuke frysk kaartsje teksten, leuke teksten voor fryske kaartsjes